Από το Blogger.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΧΩΣ: "Αχαρνής" (Θέατρο Δάσους, 18-20/7), "Από τον γάμο στο διαζύγιο" (Θέατρο Κήπου, 23-24/7)

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης περί κάποιας "ερημίας"

2 comments
Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, Οι έμποροι των εθνών, Πέλλα, Αθήνα, χ.χ. 


  [...]Η δε Αυγούστα ήτο τόσον καλώς ωχυρωμένη εις το σάλι της, ώστε ουδέ παρετήρησεν, ότι είχε πλησιάσει εις τον στόλον ήδη. Έκυπτε κάτω, έκρυπτε το πρόσωπον και ουδέν έβλεπεν.
 'Οτε ανέβη εις την ναυαρχίδα, και η λέμβος απεμακρύνθη, επανερχόμενη εις τον έτερον όρμον, όθεν είχεν έλθει, η Αυγούστα ηπόρησεν εκ της νεκρικής σιγής, ήτις επεκράτει επί του πλοίου. Διηυθύνθη προς την πρύμνην και κατέβην με παλομένην σφοδρώς την καρδίαν εις τον θάλαμον. Ερημία εβασίλευεν εν αυτώ, και γύμνωσις. Δεν υπήρχον έπιπλα, δεν υπήρχον στρώματα. Πάντα είχον γίνει άφαντα. Εν φως υπήρχεν ευτυχώς, αλλά γύμνωσιν και κενόν εφώτιζε μόνον. Ήτο δε τούτο η κανδήλα, η καίουσα ενώπιον της εικόνος του Αγίου Μάρκου, ην ο Μαύρος είχεν αφήσει κατά μέρος, ως και την κανδήλαν, διανοούμενος, ότι αφού η ναυαρχίς έμελλε να καή δεν έβλαπτεν, αν συνεκαίετο μετ’ αυτής και του αγίου Μάρκου, του πολιούχου της Βενετίας, η εικών. Η Αυγούστα εύρε σιδηράν τινα κλίνη όπως καθίση επ’ αυτής, διότι έτρεμεν όλη. 
   Εφώνησε.
-Πού είσθε; Δεν είναι κανείς εδώ; 
Ουδείς απήντησεν.
Επανέλαβε πολλάκις κράζουσα.
-Δεν είναι άνθρωπος εδώ; Ελάτε!
Ούτε φωνή, ούτ’ ακρόασις.
Έκραξε πάλιν.
-Κόμη Σανούτε! Μάρκε! Μάρκε!
  Ουδείς Μάρκος υπήρχε πλην του αγίου Μάρκου, ως είπομεν. [...]

                                                                         "Πηγή": Ομάδα Θεάτρου OPERA και Θέατρο Αυλαία 
Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική σελίδα

2 σχόλια: